Nội Dung Cần Sửa Đổi Đối Với Bộ Luật Lao Động
PHÁP LUẬT VỀ NGƯỜI CHUYỂN GIỚI
Là người đồng tính, song tính và chuyển giới (LGBT) ở Châu Á
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUYỀN CON NGƯỜI CỦA NGƯỜI LGBT TẠI VIỆT NAM
GÓP Ý DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP – KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI ĐỒNG TÍNH, SONG TÍNH VÀ CHUYỂN GIỚI
BỘ NGUYÊN TẮC YOGYAKARTA VỀ XU HƯỚNG TÍNH DỤC VÀ BẢN DẠNG GIỚI
Tiêu chuẩn Chăm sóc Sức khỏe của người chuyển giới và người không theo chuẩn giới