Báo cáo nghiên cứu về thực trạng mối quan hệ cùng giới ở Việt Nam, và nhu cầu hôn nhân của người đồng tính, những khó khăn và hậu quả mà các cặp sống chung cùng giới phải đối mặt khi chưa được xã hội và luật pháp công nhận.

Leave a comment