Thực hiện bởi UNESCO, báo cáo khảo sát trải nghiệm bạo lực học đường dựa trên cơ sở giới của học sinh tại Việt Nam, các biện pháp phòng tránh đang được áp dụng từ phía nhà trường và cung cấp các khuyến nghị cho can thiệp và nghiên cứu chuyên sâu.

Leave a comment