Thông tin khái quát về cộng đồng người chuyển giới ở Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực giáo dục, việc làm, y tế, vân vân.

Leave a comment