Bảng thống kê cập nhật tới tháng 9/2015 về tình hình thừa nhận quyền chuyển đổi giới tính trên toàn thế giới. Cùng một số kinh nghiệm giải quyết của quốc tế và ba câu chuyện từ Trung Quốc, Hàn Quốc và Hà Lan về quan điểm pháp luật liên quan tới người chuyển giới.

Leave a comment