Kinh nghiệm về Luật Chuyển đổi giói tính của các nước trên thế giới trên thế giới và việc áp dụng ở Việt Nam, cũng với các khuyến nghị cho Luật Chuyển đổi giới tính tại Việt Nam.

Leave a comment